Skip to main content

CONVOCATÒRIA
De conformitat amb el previst en el Títol III, Capítol I, dels Estatuts Socials, es convoca a tots els socis amb dret reconegut, a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 15 de desembre a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria al Xalet Social de Can Salas.

ORDRE DEL DIA

1. Informe del president.
2. Presentació i aprovació de la Memòria d’Activitats de la temporada.
3. Liquidació de l’exercici econòmic 2015/2016, Balanç, Compte de Resultats i Memòria econòmica.
4. Pressupost de l’exercici 2016/2017.
5. Presentació dels programes de les seccions.
6. Ratificació del nomenament de càrrecs de la Junta Directiva proveïts transitòriament.
7. Modificació dels Estatuts per adaptació a la normativa de la Secretaria General de l’Esport.
8. Propostes formulades pels socis (aquestes propostes hauran de ser presentades d’acord amb l’establert a l’article 28è dels estatuts).
9. Precs i preguntes.
10. Designació de tres socis perquè, en representació de tots els assistents, signin amb el President i el Secretari de la Junta Directiva, sancionant l’acta.

Terrassa, 30 de novembre de 2.016.
El Secretari
Joan Castelló Escudé

NOTES

• Article 24 dels Estatuts: « L’Assemblea General està formada per tots els socis numeraris (majors de 18 anys) que no tinguin suspesa la seva condició en el moment de la convocatòria i que tinguin una antiguitat mínima d’un any.

• Article 28 dels Estatuts: « Els socis que representin al menys el cinc per cent dels socis amb dret a participació podran presentar propostes a l’Assemblea General per escrit cinc dies abans, com a mínim, de la celebració de l’Assemblea.»

• Per tal d’evitar innecessàries pèrdues de temps com a conseqüència del quòrum exigit es recomana la presència a l’hora assenyalada per a la segona convocatòria.

• Els assistents hauran d’acreditar els seus drets mitjançant la credencial de soci i estar al corrent de pagament.